Algemene voorwaarden StartDuiken

De tekst van de voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd en kunt u ook vinden op www.teamstartduiken.nl

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende een product of dienst.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een product of dienst.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze  Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van koop, verkoop, reparatie of onderhoud van product of dienst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn die tussen de ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk  te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
3. Het schriftelijke, danwel elektronische, aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of, bij ontbreken van een termijn, gedurende tien werkdagen na dagtekening.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – DE LEVERTIJD/DE LEVERING

1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten danwel de opdracht tot reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.
2. De ondernemer is verplicht de consument, onder vermelding van de redenen, schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.
3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de consument. Onder nalatigheid wordt daarbij verstaan het niet nakomen door de consument van een verplichting jegens de ondernemer betrekking hebbende op het vaartuig. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument ondanks tijdige aanmaning het door hem aan de ondernemer verschuldigde en opeisbare bedrag niet tijdig voldoet. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van de nalatigheid voor rekening van de consument.
4. De ondernemer is pas in verzuim indien de levertermijn met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de ondernemer zijn toe te rekenen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht van opschorting en/of ontbinding conform artikel 12.
5. De levering vindt plaats af bedrijf in Nederland.
6. Indien de consument na levering in gebreke blijft met de afname van het product of dienst of andere zaken, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

ARTIKEL 6 – CONFORMITEIT

1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig  gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor  schade die als gevolg daarvan ontstaat.

ARTIKEL 7 – GARANTIE

1. Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een consument heeft, onverlet gelaten.
2. Garantie betreft het herstel van zowel gebreken die ten tijde van de koop/levering niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.
3. Artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
4. De garantietermijn bedraagt, tenzij de  consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van deze garantie, ten aanzien van nieuwe vaartuigen, waaronder ook nieuwe onderdelen/toebehoren minimaal twaalf maanden na verkoop.

ARTIKEL 8 – DE BETALING

1. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of bij de levering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of bij betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Bij koop kan de ondernemer met de consument een vooruitbetaling overeenkomen van ten hoogste 50 procent van de prijs.

ARTIKEL 9 – NIET-TIJDIGE BETALING

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid, binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
2. Indien de consument na  verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer  bovendien  gerechtigd  het verschuldigde bedrag  met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;
10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.
3. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 10 – ZEKERHEIDSRECHTEN

1. Het producten  zoals omschreven in de koopovereenkomst wordt geacht te zijn geleverd aan de consument op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt en de consument een aanbetaling heeft gedaan.
2. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud, dat wil zeggen dat de geleverde zaken  eigendom blijven van de ondernemer zolang de consument niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de koop-/verkoopovereenkomst  (inclusief de in lid 4 genoemde kosten van verzekering) heeft voldaan.
3. Het risico van de verkochte zaak gaat over op het moment van de levering.
4. De ondernemer is verplicht het product vanaf het moment van levering  zoals  genoemd in lid 1 tot het moment dat de consument de volledige koopsom heeft voldaan (ten behoeve van de consument) te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de consument.
5. De consument is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan ten behoeve van de afhandeling van de koop-/verkoopovereenkomst te gebruiken en is niet bevoegd de geleverde zaken te verkopen of anderszins te vervreemden zolang de volledige betaling  aan de ondernemer niet is voldaan.
6. De ondernemer heeft vóór bedoelde eigendomsoverdracht te allen tijde toegang tot de zaken die zijn eigendom zijn, waar die zich ook bevinden.
7. Zodra de consument één of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer niet nakomt, worden alle vorderingen op de consument terstond en ten volle opeisbaar en is de ondernemer bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in artikel  9 en zonder rechtelijke tussenkomst de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren waaronder de zaak als zijn eigendom terug te vorderen. In dat laatste geval is de ondernemer verplicht om het door de consument reeds betaalde gedeelte van de koopprijs, onder aftrek van kosten te retourneren.

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. De consument is  in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN: DE GESCHILLENCOMMISSIE EN DE GEWONE RECHTER

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.