Verhuur voorwaarden StartDuiken

De tekst van de voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd en kunt u ook vinden op www.teamstartduiken.nl.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur/bruikleen door StartDuiken met huurders/gebruikers gesloten en betreffen dein deze voorwaarden genoemde materialen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover deze voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van StartDuiken inzake levering van goederen en diensten.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder/gebruiker: De natuurlijke persoon die op basis van deze overeenkomst materialen huurt/gebruikt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Materialen: Alle duik gerelateerde materialen en overige zaken die verhuurder voor verhuur/gebruik beschikbaar stelt.

Verhuurder: StartDuiken

ARTIKEL 3 HUURPERIODE

1. De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde materialen de verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen bij de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De materialen moeten door de huurder/gebruiker bij de verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

ARTIKEL 4 TARIEVEN

1 De huurder /gebruiker wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

2 De verhuurder heeft het recht om een borg te vragen welke overeen komt met de waarde van de gehuurde materialen.

3 Huurder/gebruiker dient de huurprijs en eventuele borg volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

ARTIKEL 5 ANNULERING

Indien huurder/gebruiker bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren materialen en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder/gebruiker de voorgenomen huurovereenkomst annuleert eerder dan op de zevende dag vóór de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden. Bij annulering tussen de zevende en de derde dag vóór de aanvang van de huurperiode is huurder/gebruiker 25% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulering later dan de derde dag vóór de aanvang van de huurperiode is huurder/ gebruiker de volledige huurprijs verschuldigd.

ARTIKEL 6 LEGITIMATIEPLICHT

Alvorens de huurovereenkomst met huurder/gebruiker aan te gaan moet huurder/gebruiker zich legitimeren door het tonen van een rechtsgeldig legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs). Een kopie van het legitimatiebewijs bewaart de verhuurder in zijn administratie voor de periode van de verhuur.

ARTIKEL 7 GEBRUIK

De huurder/gebruiker zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder/ gebruiker zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.

ARTIKEL 8 TRANSPORT

Huurder/gebruiker vervoert de door hem gehuurde materialen geheel voor eigen rekening en risico.

ARTIKEL 9 WERKING

1 De huurder/gebruiker verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder/gebruiker bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materiaal beantwoordt aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

2 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materiaal voordoet, dient huurder/gebruiker dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder/gebruiker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen. Indien gebreken aan de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder/ gebruiker volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

ARTIKEL 10 VERZEKERING

1 De huurder/gebruiker verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de materialen StartDuiken verlaten.

2 De huurder/gebruiker dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde materialen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder/gebruiker aan deze door verhuurder meegedeeld.

ARTIKEL 11 SCHADE

1 Eventuele beschadigingen die geconstateerd worden voorafgaande aan de verhuurperiode zullen op het verhuurformulier worden aangegeven en door beide partijen worden ondertekend.

2 De huurder/gebruiker is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door de verhuurder is verstrekt om te gaan.

3 Schade en/of vermissing dient direct aan verhuurder te worden gemeld.

4 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen zijn ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder/gebruiker.

5 Bij schade of verlies is de verhuurder gerechtigd de borg te behouden tot de juiste hoogte van de schade of het bedrag van vervanging is vastgesteld.

6 Bij verlies, diefstal, vermissing en/of schade aan de gehuurde materialen zullen de kosten, ter hoogte van de nieuwwaarde –10%, van de gehuurde materialen op de huurder/gebruiker verhaald worden.

7 In plaats van het bepaalde bij artikel 11.6 kan bij schade ook de reparatiekosten in rekening gebracht worden met dien verstande dat wanneer reparatie niet mogelijk is de nieuwwaarde – 10% in rekening zal worden gebracht. Ook de huurprijs per dag voor elke dag die met het herstel c.q. vervanging gemoeid zal zijn wordt in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 RETOURNEREN

1 De materialen moeten door huurder/gebruiker bij verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de 1e werkdag na het verstrijken van de huurperiode in de winkel waar deze zijn gehuurd.

2 Alle gehuurde materialen dienen gespoeld en droog te worden geretourneerd. Bij het vuil inleveren van het materiaal zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Het oordeel van de verhuurder is hierin bepalend.

3 Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs worden berekend of op de borg in mindering worden gebracht.

4 Indien huurder/gebruiker niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook is de huurder/ gebruiker daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Dan is de huurder/ gebruiker, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.

5 Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder/gebruiker een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder/gebruiker op grond van het bepaalde in het voorgaande lid 12.4 van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder/gebruiker te claimen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

1 De huurder/gebruiker is te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, vermissing, diefstal en waterschade.

2 De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden voor kosten die voortvloeien uit/aan het gebruik van de gehuurde materialen.

3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor het gebruik van de gehuurde materialen, de huurder/gebruiker mag de materialen alleen gebruiken waarvoor deze bestemd zijn en in overeenstemming met diens opleiding hiervoor.

4 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde materialen of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde materialen.

ARTIKEL 14 GEBRUIK DOOR DERDEN

Het is huurder/gebruiker niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.