Opleiding Voorwaarden

De tekst van de voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd en kunt u ook vinden op www.teamstartduiken.nl.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

Cursist: De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten met StartDuiken.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen StartDuiken en een cursist op grond waarvan StartDuiken aan de cursist een product levert.

Product: De producten en diensten van StartDuiken die in het kader van de overeenkomst met de cursist aan de cursist worden aangeboden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van StartDuiken met de cursist.

2 StartDuiken heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. StartDuiken zal daarbij de redelijke belangen van de cursist in acht nemen.

3 De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door StartDuiken op haar website of ander bericht, dan wel op zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

4 Indien een cursist een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de cursist het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient te geschieden door middel van een brief aan StartDuiken.

5 Blijft een cursist gebruik maken van StartDuiken producten nadat de gewijzigde voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de cursist geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 3 INSCHRIJVING

StartDuiken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 272.66.302.

ARTIKEL 4 PRIJS

De op de internetsite vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. StartDuiken is niet aansprakelijk voor type-, zet- of drukfouten op de website of in drukwerk.

ARTIKEL 5 BETALING

1 Het cursusgeld moet voor aanvang van de opleiding volledig worden betaald.

2 Indien blijkt dat de cursist door fysieke beperkingen niet in staat is om de opleiding voort te zetten, wordt het cursusgeld terugbetaald. De reeds gevolgde lessen worden hiermee verrekend. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door StartDuiken. Een schriftelijke verklaring van de arts is noodzakelijk.

ARTIKEL 6 OPKOMSTVERPLICHTING

1 De cursist is verplicht zich aan de wederzijds gemaakte afspraken te houden.

2 Indien hij te laat, of helemaal niet, komt opdagen, behoudt StartDuiken zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten en/of de gemaakte kosten in rekening te brengen zonder dat vanuit StartDuiken een nadere ingebrekestelling is vereist. StartDuiken is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten, zoals bijvoorbeeld administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten. De cursist bepaalt, nadat de kosten aan hem zijn medegedeeld, of hij opteert voor beëindiging van de cursus of voor bijbetaling. Bij beëindiging van de cursus krijgt de cursist een verklaring mee waarop vermeld staat welke onderdelen van de cursus hij met succes voltooid heeft.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

1 StartDuiken zal haar verplichtingen jegens haar cursist naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.

2 Indien een cursist op enigerlei wijze schade en/of letsel oploopt tijdens of ten gevolge van de opleiding dan kan StartDuiken niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove nalatigheid van StartDuiken te wijten valt.

3 StartDuiken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van StartDuiken en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.

4 StartDuiken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en rente welke ontstaat door doen of nalaten van de cursist.

5 De aansprakelijkheid van StartDuiken is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

6 StartDuiken kan door de cursist niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door een cursist aan gebouwen, beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1 In geval van overmacht heeft StartDuiken het recht de uitvoering van de opleiding op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de cursist vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden. StartDuiken zal de cursist direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

2 In geval van overmacht, waarbij StartDuiken niet binnen redelijke termijn alsnog haar verplichtingen kan nakomen, heeft de cursist de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De cursist krijgt het cursusgeld geheel of gedeeltelijk gerestitueerd. De hoogte van de restitutie wordt bepaald door StartDuiken.

3 Overmacht: werkstakingen, vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, ziekte, niet / niet-tijdige of gebrekkige nakoming van de prestatie door een leverancier en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van StartDuiken kan worden gevergd.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN CURSIST

1 De cursist moet zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de opleiding een lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.

2 Indien de cursist niet in staat is, door welke omstandigheid ook, de opleiding af te ronden binnen de periode omschreven in de algemene standaards van de betreffende Duikorganisatie, behoudt StartDuiken zich het recht voor extra opleidingslessen in te plannen. De kosten hiervoor worden door StartDuiken bepaald en moeten door de cursist vooraf worden voldaan.

3 StartDuiken behoudt zich het recht de cursist uit te sluiten van deelname van een door haargeorganiseerde opleiding, indien het vermoeden bestaat dat een cursist niet in staat is deel te nemen aan een opleiding.

4 Indien cursist moeilijkheden veroorzaakt en of kan gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag vertoont, kan StartDuiken besluiten hem van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

5 Ten einde deel te kunnen nemen aan een opleiding van StartDuiken moet elke cursist over een goede gezondheid beschikken en een gezondheidsverklaring invullen. StartDuiken bepaalt of er voorafgaand aan het volgen van de opleiding een arts geconsulteerd moet worden.

ARTIKEL 10 TRANSPORT

De cursist is zelf verantwoordelijk voor vervoer van zichzelf en van de door hem gebruikte materialen naar de locatie waar les wordt gegeven en terug.

ARTIKEL 11 GEBRUIK MATERIAAL

1 De cursist is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door StartDuiken is verstrekt om te gaan.

2 Schade en/of vermissing dient direct aan StartDuiken te worden gemeld.

3 Bij verlies, diefstal, vermissing en/of schade aan de materialen zullen de kosten, ter hoogte van de nieuwwaarde – 10%, van de gehuurde materialen op de cursist verhaald worden.

4 In plaats van het bepaalde bij artikel 11.3 kan bij schade ook de reparatiekosten in rekening gebracht worden met dien verstande dat wanneer reparatie niet mogelijk is de nieuwwaarde -10% in rekening zal worden gebracht.

5 De cursist is verplicht het materiaal dat hem door StartDuiken is verstrekt binnen de afgesproken termijn schoon en in de oorspronkelijke staat in de winkel in te leveren.

ARTIKEL 12 ANNULERING

1 Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding is de cursist maximaal 25% van de overeengekomen totaalprijs, na aftrek van de reeds geleverde opleidingsmaterialen, aan StartDuiken verschuldigd. Bij annulering in de periode van twee weken voor aanvang van de opleiding is cursist 50% van de overeengekomen totaalprijs, na aftrek van de reeds geleverde opleidingsmaterialen, aan StartDuiken verschuldigd. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is cursist de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen op basis van medische gronden, psychische gronden en op eigen verzoek vallen onder dit artikel.

ARTIKEL 13 KLACHTEN

Klachten met betrekking tot door ons georganiseerde opleiding dienen uiterlijk binnen 7 dagen na brevettering schriftelijk bij ons te worden ingediend.

ARTIKEL 14 PRIVACYVERKLARING

1 Op de overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende handelingen van StartDuiken is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

2 Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de cursist aan derden worden verstrekt.

Uitzonderingen hierop zijn:

a.) de gegevens die de cursist op de brevetaanvraag invult. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy en gegevensbeschermingsregels van deze instantie vallen;

b.) in een noodgeval waarbij de cursist niet meer beslissing bekwaam is, zullen eventuele medische gegevens aan een arts worden verstrekt en vervolgens onder medische privacy- en gegevensbeschermingsregels vallen.

c.)Voordat foto’s op de internetsite van StartDuiken worden geplaatst zal, voor zover mogelijk, hiervoor toestemming worden gevraagd zowel van de personen die duidelijk herkenbaar op de betreffende foto staan alsmede van de fotograaf.